Dziecko,


sto masek, sto ról zdolnego aktora. Inne wobec matki, inne wobec ojca, babki, dziadka, inne wobec surowego i łagodnego nauczyciela, inne w kuchni, wśród rówieśników, inne wobec bogatych i biednych, inne w codziennej i świątecznej odzieży.

Get Adobe Flash player

Najnowsza galeria

Galeria 2-3-4-latków

prace przedszkolakow

Galeria 5-latków

prace przedszkolakow2

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCE W PRZEDSZKOLU

     1.Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa podczas pobytu dziecka w przedszkolu

 • Nauczyciel odpowiada za zdrowie i życie powierzonych jego opiece dzieci, a w przypadku narażenia ich na niebezpieczeństwo poniesie za to pełną odpowiedzialność dyscyplinarną
 • Nauczyciel musi być obecny przy rozchodzeniu się dzieci do czasu, gdy wszystkie dzieci zostaną odebrane przez rodziców.
 • Nauczycielowi nie wolno podczas pracy z dziećmi ani na chwilę zostawić grupy samej. Gdy nauczyciel musi wyjść, np. do telefonu, toalety, grupą zajmuje się pomoc nauczyciela lub inny personel przedszkola. Nauczyciel musi umieć przewidzieć ewentualne skutki swojej nieobecności.
 • Nauczyciel musi skupić swoją uwagę na dzieciach- nie może zajmować się rozpraszającymi jego uwagę czynnościami, np. rozmową przez telefon komórkowy.
 • Dzieciom, które już weszły do da sali zajęć, nie wolno podczas dnia wychodzić z niej samowolnie, bez powodu i dozoru. Nie wolno im też samowolnie wychodzić z budynku przedszkola. Dziecko przez cały czas pobytu w przedszkolu jest otoczone opieką nauczyciela bądź upoważnionego pracownika.
 • Nauczyciel i pomoc nauczyciela odpowiadają za stan zabawek, pomocy dydaktycznych, którymi bawią się dzieci i sprzętu w sali zajęć. Każdorazowo przed rozpoczęciem zajęć nauczycielka powinna skontrolować salę zajęć, sprzęt, pomoce dydaktyczne i zabawki.
 • Podczas zabaw dowolnych w sali zajęć nauczyciel oraz pomoc nauczyciela zwraca uwagę na bezkonfliktową i bezpieczną zabawę dzieci, ich zgodne korzystanie ze wspólnych zabawek.
 • Nauczyciele obserwują dzieci podczas zabaw, kierują zabawą lub ją inspirują, ewentualnie ingerują w konflikty między dziećmi, jeśli te nie są w stanie same ich rozwiązać. W czasie zabaw dowolnych nauczyciel zwraca przede wszystkim uwagę na bezpieczeństwo dzieci.
 • Nauczyciel ustala wspólnie z dziećmi normy i zasady obowiązujące w grupie, systematycznie wdraża dzieci do bezkonfliktowej zabawy, do przestrzegania zasad zgodnego współżycia z rówieśnikami, uczestniczy w zabawach dzieci. Zapoznaje dzieci i ich rodziców z systemem kar i nagród obowiązujących w danej grupie.
 • Podczas zajęć obowiązkowych nauczyciel zawsze musi przemyśleć organizacyjnie zajęcia, tok ćwiczeń ruchowych i przebieg zabawy pod kątem bezpieczeństwa dzieci.. Nauczyciel musi przewidywać ewentualne zagrożenia i im przeciwdziałać.
 • Przy przemieszczaniu się z grupy do szatni, na wycieczki piesze, dzieci ustawiają się parami i taki sposób się poruszają.
 • Nauczyciele mają ściśle wyznaczone godziny pracy z dziećmi. Obowiązkiem nauczyciela i personelu przedszkola jest punktualnie przychodzić do pracy i zaznaczenie tego faktu w dzienniku zajęć. Niedopuszczalne jest spóźnianie się. Nauczyciel i personel przedszkola mają obowiązek zgłosić dyrektorowi spóźnienie do pracy i podać jego przyczynę.
 • Nauczycielka opuszcza oddział i dzieci z chwilą przyjścia drugiej nauczycielki, informując ją o wszystkich sprawach wychowanków.
 • Nauczycielowi nie wolno pozostawić dzieci w grupie bez opieki, gdy nie ma jeszcze zmiennika. Jeśli zmiennik spóźnia się do pracy, dyrektor ma prawo polecić nauczycielowi pozostanie w grupie. Polecenie dyrektora jest dla nauczyciela obowiązujące.
 • Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenia bezpieczeństwa dla innych.
 • Nauczyciel i personel przedszkola jest zobowiązany zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola i zawiadomić o tym dyrektora.
 1. 2.Przyprowadzanie i odbieranie dzieci:
 • Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice lub prawni opiekunowie.
 • Rodzice/prawny opiekun przyprowadzają dzieci do przedszkola w godzinach od 07:00 do 8:00 , ewentualne późniejsze przyprowadzania rodzice zgłaszają telefonicznie.
 • Rodzice osobiście powierzają dziecko nauczycielowi, co oznacza, że zobowiązani są wprowadzić dziecko do sali.
 • Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
 • Rodzice prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
 • Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeśli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
 • Nauczyciel ma prawo dokonać pomiaru temperatury dziecka, jeśli z jego obserwacji wynika, że dziecko może być chore. W przypadku, kiedy temperatura dziecka wskazuje na stan podgorączkowy lub chorobowy, nauczyciel odmawia przyjęcia dziecka do grupy.
 • Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.

 1. 3.Zachowanie bezpieczeństwa podczas zabaw w ogrodzie, spacerów i wycieczek organizowanych poza terenem przedszkola.
 • Nauczyciel w przypadku organizowania zabaw w ogrodzie:

a ) wychodzi do ogrodu po uprzednim sprawdzeniu stanu terenu i sprzętu ogrodowego,
b) przestrzega wymogu, aby zabawy  organizowane były zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania ogrodu przedszkolnego .
c) nauczyciel zobowiązany jest sprawdzić stan liczebny dzieci przed wyjściem 
do ogrodu i przed powrotem do sali.

 • W przypadku organizowania wycieczki autokarowej:


-  Dyrektor powołuje spośród nauczycieli kierownika wycieczki, którego obowiązkiem jest:

a) zobowiązać nauczycieli prowadzących grupę do zebrania pisemnych zgód od rodziców na udział dzieci w wycieczce i do sprawdzenia, czy u dzieci nie występują przeciwwskazania zdrowotne, ograniczające ich uczestnictwo w wycieczce /informacje lub oświadczenia rodziców /opiekunów prawnych.
b) sporządzić program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów, umieścić te informacje w karcie wycieczki i przedstawić do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej na 5 dni przed planowaną wycieczką,
c) zapoznać opiekunów grup oraz rodziców/prawnych opiekunów z programem i regulaminem wycieczki,
d) powierzyć opiece jednego opiekuna nie więcej niż 15 dzieci,
e) dostosować organizację i program wycieczki do wieku, potrzeb, możliwości i zainteresowań dzieci,
f) zabrać ze sobą kompletną i sprawdzoną apteczkę pierwszej pomocy oraz zaopatrzyć dzieci w kamizelki odblaskowe,
g) czuwać nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki a w razie potrzeby dyscyplinować uczestników
h) w chwili wypadku koordynować przebieg akcji ratunkowej, ponosić pełna odpowiedzialność za podjęte działania
i) bezwzględnie odwołać wyjazd w przypadku burzy, śnieżycy i innych niesprzyjających warunków atmosferycznych
j) nie dopuścić do przewozu dzieci w przypadku stwierdzenia sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu zdrowia i życia.

 • Za organizację i przebieg wycieczki odpowiedzialni są także opiekunowie grup, których obowiązkiem jest:

a) znać i przestrzegać program i regulamin wycieczki oraz stosować się do poleceń kierownika wycieczki,
b) stale sprawdzać stan liczebny grupy, a zwłaszcza bezpośrednio przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, oraz bezpośrednio przed powrotem, a także tuż po powrocie do przedszkola,
c) dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do pojazdu i zajmowaniu miejsc,
d) przestrzegać zasady: nauczyciel wsiada ostatni a wysiada pierwszy
e) zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu,
f) przestrzegać obowiązku wysiadania przez dzieci tylko na parkingach
g) zabezpieczyć wyjcie na prawe pobocze, zgodnie z obowiązującym kierunkiem jazdy i wyprowadzić w bezpieczne miejsce.

 • W przypadku wyjścia na wycieczkę pieszą:
 1. nauczyciel odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia z grupą w dzienniku zajęć,
  b) zapewnia opiekę jednego dorosłego na najwyżej 15 dzieci,
  c) idzie zawsze od strony ulicy,
  d) dostosowuje trasę do możliwości dzieci,
  e) stale sprawdza stan liczebny grupy, zwłaszcza przed wyjściem na spacer, przed powrotem i po powrocie ze spaceru

Nauczyciel:

W razie wypadku powodującego ciężkie uszkodzenia ciała, wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, dyrektor lub inny pracownik przedszkola, który powziął wiadomość o wypadku podejmuje następujące działania:

Dyrektor lub upoważniony przez niego pracowników przypadku wypadku zbiorowego lub śmiertelnego, ma obowiązek:

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZYPROWADZNIA I ODBIERANIA DZIECKA Z PRZEDSZKOLA z uwzględnieniem:

 1. Sytuacji, które uzasadniają odmowę wydania dziecka z przedszkola oraz trybu postępowania w przypadku odmowy :
 • Gdy nauczyciel podejrzewa, że dziecko z przedszkola chce odebrać rodzic/opiekun prawny będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Nauczyciel nie wydaje dziecka i zawiadamia dyrektora placówki.
  - Zawiadamia o zaistniałym fakcie drugiego rodzica/ prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odebrania dziecka z przedszkola.
  - W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor lub nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji jednostkę policji.
  - Po rozpoznaniu przez Policję sytuacji domowej dziecka dyrektor przedszkola i Policja podejmują decyzję o dalszym postępowaniu w sprawie.
  - Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
  -Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi placówki.
  - Jeśli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
 1. 2.Zasad upoważnienia osób do odbioru dziecka z przedszkola:
 • Wydanie dziecka innym osobom, niż rodzice /prawni opiekunowie może nastąpić tylko w przypadku upoważnienia podpisanego przez rodziców/ prawnych opiekunów.
 • Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości, ma obowiązek sprawdzić zgodność danych osoby odbierającej dziecko z przedszkola z dokumentem tożsamości.
 • Przy odbieraniu dziecka z ogrodu przedszkolnego wymaga się od rodziców/ prawnych opiekunów, aby podeszli razem z dzieckiem do nauczyciela i zgłosili fakt odebrania dziecka.
 • Przedszkole nie wydaje dziecka osobom niepełnoletnim.
 1. 3.Trybu postępowania w sytuacji, gdy dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola:
 • Jeśli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach funkcjonowania placówki, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
 • Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców /prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka z przedszkola.
 • Jeśli próba zawiadomienia rodziców się nie powiedzie, dyrektor lub nauczyciel zwraca się o pomoc do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/ prawnych opiekunów.
 • Po konsultacji z policją dyrektor lub nauczyciel może:

a) podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/ prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji  wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem (np. nie są pod wpływem alkoholu, środków odurzających, itp.),
b) zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.

 • Nauczyciel sporządza ze zdarzenia notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
 • Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania prawa obowiązującego w przedszkolu.
 • Jeśli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodzinny i poinformować rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.